Ova kategorija uključuje:
kondenzacioni rezervoari
separatori
parne zamke
parni kontrolni ventili
vidno staklo
ventili za smanjenje pritiska